Informace pro rodiče.

Organizace mateřské školy – informace pro rodiče

 • Děti se přijímají do MŠ od 6,30 do 8,30 hodin. Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny.

 

 • Povinné předškolní vzdělávání (dítě starší 5 let) má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech 4 souvislé hodiny denně (8:00hod - 12:00hod.), viz Školní řád.

 

 • Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě!

 

 • Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, bez toho učitelka nikomu dítě nepředá!

 

 • Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!

 

 • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ!

 

 • Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny apod.. formulář: „Dotazník na kontrolu aktuálnosti osobních údajů žáka a zákonných zástupců.

 

 • Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, nepřítomnost potvrzuje do „Omluvného listu“ dítěte.

 

 • Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné a úplatu za vzdělávání.

 

 • Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit.

 

 • Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit.

 

 • Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou (po předchozí domluvě).

 

 • Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně (2x) neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

 • Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.

 

 • Informace obdrží rodiče při zápisu dítěte do MŠ.

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Hrdlořezy

Hrdlořezy 155
29307 Josefův Důl
příspěvková organizace

tel. 326 550 190
mshrdlorezy@centrum.cz